YTN-data 2021

YTN-data kokoaa Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry:n jäsenliittojen työmarkkinatutkimukset yksityiseltä sektorilta. YTN-data tarkastelee asiantuntija- ja esihenkilötyötä tekevien palkkoja ja työoloja.

Tuloksissa on mukana Insinööriliiton, Tekniikan akateemiset TEKin, Suomen Ekonomien, Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöiden liitto Loimun, Yksityisalojen Esimiehet ja Asiantuntijat YTYn, Agronomiliiton, Suomen Lakimiesliiton, Tradenomien, Akavan Erityisalojen sekä Yhteiskunta-alan korkeakoulutettujen aineistot.

Aineistot ovat loppusyksyltä 2021. Vastaajat työskentelivät yksityisellä sektorilla kokopäivätoimisesti palkansaajina.

Tutkimusmenetelmästä

Poimintoja tuloksista

Raportin taustaa

Vastaajat

Asiantuntijoiden ryhmä oli selvästi suurin; 61 prosenttia vastaajista ilmoitti työskentelevänsä asiantuntijatehtävissä. Asiantuntija­painotteisuus on erityisen ilmeistä suunnittelualalla (79 %) ja tietoalalla (76 %). Vähintään keskijohdon tasolla oli 32 prosenttia vastaajista. Metsä­alalla, rakennusalalla, kaupan alalla, elintarvikealalla ja järjestöalalla yli 40 prosenttia vastaajista työskenteli keskijohdon tai johdon tehtävissä.

Toimiasemajakaumassa ei ollut tapahtunut suuria muutoksia edellisvuoteen verrattuna. Myös niiden henkilöiden osuus, joiden tehtäviin kuuluu muiden töiden johtamista ilman muodollista esihenkilöasemaa, oli pysynyt suunnilleen samana (24 %).

Asemataso on taustamuuttujana hyvin tärkeä. Monia toimialojen välisiä eroja (esimerkiksi palkkatasossa) voidaan selittää osin toimialojen erilaisen asematasorakenteen avulla. Ikä, ammattivuodet ja asemataso ovat lisäksi yhteydessä toisiinsa.

Palkkaus

Tarkastelemme erikseen ylempien toimihenkilöiden keskiansiotasoa. Ylemmillä toimihenkilöillä tarkoitamme asiantuntijoita ja keskijohtoa. Aineistosta on siis jätetty pois ylin johto, johto ja toimihenkilöt.

Ylempien toimihenkilöiden keskiarvopalkka oli 4 795 euroa kuukaudessa ja mediaanipalkka 4 518 euroa kuukaudessa. Mediaanipalkka oli noussut 68 euroa (1,5 %) ja keskiarvopalkka 89 euroa (1,9 %) edellisvuodesta.

Palkkakehitys ikäluokittain

Tulospalkkaus

Tulospalkkauksen piirissä oli 52 prosenttia vastaajista.

Yrityskoko vaikuttaa enemmän kuin toimiala: isoissa yrityksissä tulospalkkausta käytetään huomattavasti enemmän kuin pienissä yrityksissä. Myös toimiasemalla on vaikutusta; asiantuntijoista tulospalkkauksen piirissä oli 48 prosenttia ja keskijohdosta 63 prosenttia. Alojenkin välillä eroja on, järjestöalalla käytetään tulospalkkausta huomattavasti vähemmän kuin muilla aloilla. Eniten tulospalkkauksen piirissä olevia oli vakuutusalalla (78 %).

Tulospalkkauksen piirissä olleista 76 prosenttia ilmoitti saaneensa tulospalkkioeriä vuoden sisällä. Yleisimmin tulospalkkiota oli maksettu metsäalalla ja kemian alalla. Harvimmin tulospalkkiota oli maksettu järjestöalalla.

Työaika

Matkapäivät

Työsuhteen varmuus

Vakaaksi tai melko vakaaksi työpaikkansa tilanteen koki 85 prosenttia vastaajista. Vakaimpana alana näyttäytyi tilintarkastus- ja konsultointiala (95 %). Ylivoimainen enemmistö koki tilanteen vakaaksi tai melko vakaaksi kaikilla aloilla.

Irtisanomisia piti mahdollisena tai todennäköisenä 7 prosenttia vastaajista; osuus oli suurin ICT-alalla (16 %) ja vakuutusalalla (15 %). Irtisanomisuhka oli vähentynyt hieman koko YTN-tasolla. 7 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että lomautukset ovat joko mahdollisia tai todennäköisiä heidän työpaikoillansa. Lomautusuhkaa koettiin huomattavasti vähemmän kuin edellisvuonna.

Vakaaksi tai melko vakaaksi oman tilanteensa koki 90 prosenttia kaikista vastaajista. Myös tämä osuus oli selvästi suurempi kuin edellisvuonna. Järjestöalan vastaajat kokivat oman tilanteensa vakaaksi tai melko vakaaksi muita aloja harvemmin (84 %).

Neljä prosenttia vastaajista uskoi, että irtisanominen on mahdollinen tai todennäköinen omallakin kohdalla. Lomautusta piti todennäköisenä tai mahdollisena 3 prosenttia kaikista vastaajista. Lomautusuhkaa koettiin huomattavasti vähemmän kuin edellisvuonna.